ECB – Energetický certifikát budovy

ECB – Energetický certifikát budovyimage001

Energetický certifikát budovy hodnotí posudzovaný objekt z hľadiska spotreby energií na vykurovanie, ohrev teplej vody, na chod vzduchotechnických zariadení, klimatizácií a na umelé osvetlenie.

Budovy počas celého životného cyklu spotrebúvajú významné percento primárnych energetických zdrojov a generujú významné množstvo emisií CO2. Minimalizáciu uvedenej spotreby a emisií možno dosiahnuť znižovaním energetickej náročnosti budov. Ako prostriedok k dosiahnutiu týchto cieľov slúži hodnotenie stavieb z pohľadu spotreby energie (ECB) a stanovenie požiadavky na ne (vyhlášky a zákony). Tak ako poznáme energetické štítky u domácich spotrebičov, bude teraz takto označená každá budova. Energetická náročnosť objektu je tiež priamo spojená s prevádzkovými nákladmi a tak tento certifikát, resp. energetická náročnosť objektu bude hrať aj dôležitú úlohu pri oceňovaní budovy na trhu či už v prípade predaja, kúpy alebo prenájmu.

Energetická certifikácia je povinná pre:

 • pre budovy alebo samostatné časti (byty), ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi
 • pre budovy, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje
 • pri dokončení novej budovy alebo významnej obnove existujúcej budovy

Povinnosti vlastníka budovy sú: 

 • uchovávať energetický certifikát počas jeho platnosti a
 • pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi
 • pri prenájme budovy odovzdať kópiu energetického certifikátu nájomcovi
 • ak vlastník stavby predáva rozostavanú budovu, na ktorú ešte nie je vyhotovený energetický certifikát, je povinný poskytnúť nadobúdateľovi projektové energetické hodnotenie; rovnako je povinný postupovať, ak sa so stavbou ešte nezačalo, ale už je zhotovená projektová dokumentácia
 • vlastník budovy musí ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na samostatnú časť, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát

Priestupku sa dopúšťa vlastník budovy tým, že: 

 • neobstará energetický certifikát, hoci je na to podľa tohto zákona povinný
 • neuschová energetický certifikát po celý čas jeho platnosti
 • neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy
 • neodovzdá osvedčenú kópiu energetického certifikátu nájomcovi pri prenájme budovy
 • neodovzdá projektové energetické hodnotenie nadobúdateľovi budovy pri jej predaji pred začatím výstavby budovy alebo rozostavanej budovy
 • neuvedie ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy alebo jej samostatnej časti v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu

KONTAKT
Ing. Ján Mihalečko
00421 918 290 172
mihalecko@ecoten.sk