EHB Energetická hospodárnosť budov

EHB Energetická hospodárnosť budov

Budovy sú z hľadiska svojej energetickej hospodárnosti zatrieďované do energetických tried, čo umožňuje ich vzájomné porovnanie v rámci jednotlivých kategórií budov. Postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov ustanovuje zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Projektové energetické hodnotenie je súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, keď je budova v čase prípravy a rozhoduje sa o druhu a hrúbkach izolantu v jednotlivých skladbách obálky budovy, a taktiež o spôsobe vykurovania, chladenia, vetrania, prípravy teplej vody a osvetlenia.