Energetický audit pre budovy

Energetický audit pre budovy

Máte aj vy vysoké spotreby energií v budovách? Dajte si spracovať energetický audit a nájdite riešenie na ich optimalizáciu.Energetický audit je návod na to akým postupom a akým spôsobom ušetriť.

Energetický audit:

  • v prvej časti skúma a popisuje jednotlivé spotreby energií budov
  • v druhej časti navrhuje opatrenia vedúce k zníženiam spotreby energií
  • v tretej časti vyhodnocuje ekonomický efekt určených opatrení

Energetický audit netreba vnímať ako štúdiu realizovateľnosti úsporných opatrení, ale ako návod na možnosti šetrenia. Výsledky z energetického auditu je možné ďalej použiť pri spracovávaní konkrétnych energetických štúdií a projektových riešení.

Energetický audit sa spracováva výpočtami, pričom sa vychádza zo spotrieb energií predchádzajúcich období. Vstupom pre spracovanie auditu sú spotreby energií najmenej za posledné 3 roky, dostupné projektové podklady technických a technologických vybavení objektov.

Energetický audit sa začína osobnou obhliadkou objektu, kde sa monitorujú najväčšie energetické spotrebiče a definujú sa záujmové ciele energetického auditu. Na základe poskytnutých vstupných údajov sa vypracujú vhodné opatrenia.


KONTAKT
Ing. Ján Mihalečko
00421 918 290 172
mihalecko@ecoten.sk