GPP – Zelené verejné obstarávanie

GPP – Zelené verejné obstarávanie

Zelené verejné obstarávanie je postup, pri ktorom sa zohľadňujú environmentálne aspekty v rámci verejného obstarávania, a to zadávanímenvironmentálnych charakteristík do súťažných podkladov. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sa snažia pri verejnom obstarávaní produktov dosiahnuť rovnováhu medzi tromi piliermi udržateľného rozvoja:

  • Ekonomickým
  • Sociálnym
  • Environmentálnym

Zelené verejné obstarávanie (Green Public Procurement – GPP) je jedným z dobrovoľných politických nástrojov v oblasti životného prostredia. Dobrovoľný znamená, že jednotlivé krajiny a jednotliví verejní obstarávatelia a obstarávatelia si môžu sami zvoliť mieru, do akej budú tento nástroj využívať v praxi. Práve to je jeden z dôvodov, prečo je úroveň uplatňovania zeleného verejného obstarávania v jednotlivých krajinách rozdielna.

S cieľom podporiť tovary, služby, stavebné práce, výrobné postupy, ďalšie prevádzkové činnosti, ako aj postupy nakladania s odpadom, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, a zároveň znižovať finančné náklady organizácie, zastáva politika zeleného verejného obstarávania čoraz významnejšiu úlohu. Keďže zelené verejné obstarávanie vytvára dopyt po výrobkoch a službách šetrných k životnému prostrediu, ekologickej výrobe produktov a ekotechnológiách, a tiež po dodávateľoch realizujúcich svoju činnosť s ohľadom na životné prostredie a zároveň berie do úvahy celý životný cyklus výrobkov, a s tým súvisiace náklady, predstavuje spôsob, ktorým možno prispievať k ochrane životného prostredia v rámci postupov verejného obstarávania a pri vynakladaní verejných financií.

Čo ponúkame?

Stanovenie kritérií pre zelené verejné obstarávanie a ich hodnotenie z nasledujúcich hľadísk :

  • Ekonomický najvýhodnejšia ponuka – Environmentálne, sociálne, zdravotné a ekonomické prínosy
  • Ekonomický najvýhodnejšia ponuka – Využitie princípu nákladov životného cyklu LCC

KONTAKT
Ing. Ján Mihalečko
00421 918 290 172
mihalecko@ecoten.sk