LCA/LCC

LCC – Life Cycle Costing

Life Cycle Costing je metóda ekonomickej analýzy, pri ktorej hodnotíme pri určitej časovej perióde všetky dôležité náklady na budovu.

Výstavba alebo rekonštrukcia budov sú z hľadiska investícií veľmi náročné akcie. Napriek tomu by sme sa nemali riadiť pri rozhodovaní iba výškou týchto investícií. Ako investori by sme sa mali vždy zaujímať tiež o budúce prevádzkové náklady budovy. Predkladaná metodika stanovuje náklady budovy za čas jej užívania a umožňuje získať kvalifikované  podklady pre investičné rozhodovanie. Táto metodika známa pod názvom LCC – Life Cycle Costing je v podstate akýmsi úhrnným pohľadom na všetky výdavky a náklady súvisiace s budovou, ktoré prevedieme štandardnými ekonomickými výpočtami na súčasnú hodnotu ku dňu rozhodovania.

LCA – Life Cycle Assessment 

V súčasnosti sa vo svete aplikuje analytická metóda environmentálneho manažmentu s názvom Life Cycle Assessment, v slovenčine označovaná ako posudzovanie životného cyklu.

Štúdia LCA slúži na identifikáciu environmentálnych vplyvov produktov, výrobkov alebo služieb, k výpočtu uhlíkovej stopy či pre spracovanie Environmentálnych deklarácií. Štúdia LCA môže slúžiť aj pre znižovanie environmentálnych vplyvov výrobkov, služieb, organizácií. Štúdia LCA môže byť dobre využitá pre komunikáciu so zákazníkom či pre vývoj a výskum.

LCA je nástrojom pre podporu v rozhodovaní. Ak sa používa správnym spôsobom, môže obchodu zabezpečiť, že jeho voľby sú priaznivé pre životné prostredie a teda aj finančne výhodné.

Prínosom analytické metódy LCA je jej schopnosť transformovať súborné dáta o množstve jednotlivých emisií a energetických či palivových požiadaviek do prehľadnej sady environmentálnych indikátorov či do ekologickej stopy.

V súčasnej dobe je kladený dôraz na rozvoj environmentálne šetrných technológií. Nejedná sa len o energeticky úspornejšie technológie, ale o koncepčný prístup k minimalizácii všetkých nežiaducich environmentálnych vplyvov prevádzky niektorých zariadení či výroby a používania daných produktov. Zaujíma nás, akým spôsobom voliť taký technologický postup, ktorý je environmentálne šetrnejší do všetkých dohľadnutelných dôsledkov, napríklad či zavedením výroby elektrickej energie pomocou fotovoltaických článkov v snahe znížiť emisie skleníkových plynov spaľovaním fosílnych palív naopak nebude globálne otepľovanie posilňovať, pretože samotná výroba solárnych panelov spôsobí uvoľnenie väčšieho množstva skleníkových plynov, než koľko ich prevádzkou zariadenia ušetríme.


KONTAKT
Ing. Ján Mihalečko
00421 918 290 172
mihalecko@ecoten.sk