Náš team

Vedenie spoločnosti ECOTEN

Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
Generálny riaditeľ
tencar@ecoten.sk
00420 736 630 021

Jiří Tencar je energetický špecialista MPO 860, autorizovaný inžinier ČKAIT 9996, autorizovaná osoba SBToolCZ pre bytové a rodinné domy, expert na preverovanie nehnuteľností AIN 76, dotačné tituly, člen skúšobnej komisie asociácie inšpektorov nehnuteľností, UNMZ expert a člen európskej komisie CEN / TC 325 / WG 3 prevencia kriminality – Plánovanie mestskej výstavby a navrhovanie budov, externý vyučujúci na katedre architektúry a katedre konštrukcií pozemných stavieb fakulty stavebnej ČVUT v Prahe, vedecko-technický pracovník UCEEB (Univerzitné centrum pre energeticky efektívne budovy), člen expertného výboru pre úspory energií Praha 4 a externý expert v Inštitúte plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy.

Ing. et Ing. Ján Mihalečko
Riaditeľ SR
mihalecko@ecoten.sk
00421 918 290 172

Ján Mihalečko vyštudoval odbor Konštrukcie pozemných stavieb na fakulte stavebnej ČVUT v Prahe a podnikanie & manažment v priemysle na Masarykovom ústave vyšších štúdií v Prahe. Je manažér, stavebný inžinier, energetický konzultant, špecialista komplexnej projektovej prípravy.

Ing. Jan Vojík
Riaditeľ ČR
vojik@ecoten.sk
00420 773 111 202

Jan Vojík vyštudoval fakultu stavebnú na ČVUT v Prahe. Je stavebný inžinier, energetický konzultant, expert na preverovanie nehnuteľností AIN 85, technické dozory stavieb a dotačné tituly Nová zelená úsporám, IROP, OPPIK, OPŽP, energetické koncepcie.

Náš tím

Ing. Pavel Jahelka      

Pavel Jahelka je energetický špecialista MPO 1084, autorizovaný inžinier ČKAIT 10863, špecialista na technické dozory stavieb, expert na preverovanie nehnuteľností AIN 77, dotačného titulu Nová zelená úsporám.

Ing. arch. Pavel Šulc, Ph.D.

Pavel Šulc je autorizovaný architekt ČKA 4395, expert na adaptácie budov, 3D návrhy exteriéru a interiéru budov, architektonické a krajinné koncepcie, zastupiteľ udržateľnej architektúry.

Ing. Vladimír Bartoš

Vladimír Bartoš je stavebný inžinier, expert na preverovanie nehnuteľností, špecialista na výberové konania, uzatváranie zmluvných vzťahov vo výstavbe a na technické dozory stavieb vrátane zastupovania stavebníka.

Ing. Vojtěch Čaban 

Vojtěch Čaban je stavebný inžinier, expert na preverovanie nehnuteľností AIN 78, energetický konzultant, špecialista komplexnej projektovej prípravy, preukazov energetickej náročnosti a dotačného titulu Nová zelená úsporám. 13 rokov praxe.

Ing. Michal Rohlena      

Michal Rohlena je stavebný inžinier, špecialista SEAP – strategický plán udržateľnej energie, Ph.D. kandidát na katedre ekonomiky a riadenia v stavebníctve na fakulte stavebnej ČVUT v Prahe.

Ing. Alžběta Pěničková    

Alžbeta Pěničková je stavebný inžinier, energetický konzultant, špecialista na preukazy energetickej náročnosti budov a dotačný titul Nová zelená úsporám, audity, energetické posudky.

Ing. Martin Roman

Martin Roman je stavebný inžinier, stavebný fyzik, špecialista na monitoring a optimalizáciu spotrieb energií a komplexné tepelno-technické riešenie stavebných detailov. Špecialista na preukazy energetickej náročnosti budov a dotačný titul Nová zelená úsporám, audity, energetické posudky.

Ing. Michal Strnad

Michal Strnad je stavebný inžinier, energetický konzultant, špecialista na projekčnú činnosť, rozpočty a dotačný titul Nová zelená úsporám.

Ing. arch. Kristýna Klucová     

Kristína Klucová je architekt, energetický konzultant, expert na preverenie nehnuteľností, špecialista na pasportizáciu stavieb.

Ing. Michal Scheinherr    

Michal Scheinherr je stavebný inžinier – projektant a energetický konzultant. Špecialista na preukazy energetickej náročnosti budov a dotačný titul Nová zelená úsporám, audity, energetické posudkami.

Ing. Jan Kinzel

Jan Kinzel je stavebný inžinier – špecialista na komplexné tepelno-technické riešenie stavebných detailov, energetický konzultant zameraný na nízkoenergetické, pasívne a nulové budovy.

Ing. Karel Beran      

Karel Baran je stavebný inžinier – projektant a energetický konzultant. Špecialista na preukazy energetickej náročnosti budov a dotačný titul Nová zelená úsporám.

Ing. Lenka Hanušová

Lenka Hanušová je stavebný inžinier so zameraním na technické zariadenie budov, špecialista na preukazy energetickej náročnosti budov a dotačný titul Nová zelená úsporám.

Bc. Michal Mazanec

Michal Mazanec  je praktikant, študent inžinierskeho štúdia na obore budovy a prostredie na fakulte stavebnej, ČVUT v Prahe.

Clément Imbert

Clément Imbert je stážista z univerzity v La Rochelle, Francúzsko, špecialista na dynamické simulácie.

Bc. Lenka Šídlová

Lenka Šidlová je praktikant, študent inžinierskeho štúdia na obore budovy a prostredie na fakulte stavebnej, ČVUT v Prahe.

Bc. Marcela Friedrichová

Marcela Friedrichová je praktikant, študent inžinierskeho štúdia na obore budovy a prostredie na fakulte stavebnej, ČVUT v Prahe.