SBToolCZ

SB Tool CZ

Lokalizovaná česká metodika pre hodnotenie komplexnej kvality budov – SBToolCZ (www.sbtool.cz) je založená na všeobecnej medzinárodnej schémeSBTool, ktorú vyvíja organizácia International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE).

Metodika poskytuje pre fázu návrhu budov nástroj, ktorý poukazuje na možnosti, ako danú budovu zlepšiť v sledovaných parametroch respektíve v širších súvislostiach a posudzovať aj vplyvy na okolie stavby. V súčasnej dobe je možné touto metodikou hodnotiť iba obytné budovy vo fáze návrhu. Výstupom je certifikát kvality budovy.

SBTool_01

Pozitívny vplyv použitia certifikačnej metodiky SBToolCZ na návrh budov (www.sbtool.cz)

Pre fázu návrhu budovy má metodika SBToolCZ 33 kritérií, ktoré sú rozdelené v súlade s princípmi udržateľnej výstavby do troch základných skupín:

 • Environmentálne (životné prostredie)
 • Sociálne (alebo aj sociálne – kultúrne)
 • Ekonomika a manažment
 • Lokalita budovy (tieto kritériá nevstupujú do výsledného hodnotenia)

 SBTool_02Celkové váhy skupín (www.sbtool.cz)

Environmentálna skupina má 12 kritérií 

 • 01 Potenciál globálneho otepľovania (GWP)
 • 02 Potenciál okysľovania prostredia (AP)
 • 03 Potenciál eutrofizácie prostredie (EP)
 • 04 Potenciál ničenia ozónovej vrstvy (ODP)
 • 05 Potenciál tvorby prízemného ozónu (POCP)
 • 06 Využitie zelene na pozemku
 • 07 Využitie zelene na strechách a fasádach
 • 08 Spotreba pitnej vody
 • 09 Spotreba primárnej energie z neobnoviteľných zdrojov
 • 10 Použitie konštrukčných materiálov pri výstavbe
 • 11 Využitie pôdy
 • 12 Podiel dažďovej vody zachytenej na pozemku

Sociálna skupina má 11 kritérií 

 • 01 Vizuálny komfort
 • 02 Akustický komfort
 • 03 Tepelná pohoda v letnom období
 • 04 Tepelná pohoda v zimnom období
 • 05 Zdravotná nezávadnosť materiálov
 • 06 Užívateľský komfort
 • 07 Bezbariérový prístup
 • 08 Zaistenie zabezpečenia budovy
 • 09 Flexibilita využitia budovy
 • 10 Priestorová efektivita
 • 11 Využitie exteriéru budovy pre pobyt obyvateľov

Ekonomika a manažment má 4 kritériá 

 • 01 Analýza prevádzkových nákladov
 • 02 Zaistenie realizačnej a prevádzkovej dokumentácie
 • 03 Autonómia prevádzky
 • 04 Manažment triedeného odpadu

Lokality budovy má 6 kritérií 

 • 01 Biodiverzita
 • 02 Dostupnosť verejných miest pre relaxáciu
 • 03 Dostupnosť služieb
 • 04 Dostupnosť verejnej dopravy
 • 05 Bezpečnosť budovy a okolia
 • 06 Živelné riziká

SBTool_03

Váhy kritérií v jednotlivých skupinách (www.sbtool.cz)


KONTAKT
Ing. Ján Mihalečko
00421 918 290 172
mihalecko@ecoten.sk