SEAP – Energetický akčný plán mesta

SEAP – Energetický akčný plán mesta

Energetický plán obce / mesta rieši koncepčným prístupom nakladanie s energiou a činnosti na zníženie energetickej spotreby. Zníženie spotrebyenergií vedie k zlepšeniu životného prostredia nielen s ohľadom na emisie CO2, ale aj prašnosť a náklady za energie. Na základe environmentálne – ekonomického hodnotenia je možné rozhodnúť, ktoré opatrenia budú účinné a budú mať prínos pre mesto i z ekonomického hľadiska.

Európska únia vedie iniciatívu o ochrane klímy nielen na svojom území, ale vedie rokovania aj s ďalšími významnými producentmi emisií CO2 vo svete. Európska komisia úzko spolupracuje s OECD pri rokovaní o znižovaní globálnej spotreby energií a nízko emisnej výrobe energie. Dnes sa už vedie debata nad efektivitou stanovených cieľov Európskej únie, ak nebudú jej ciele naplňované aj v ďalších krajinách.

Ochrana životného prostredia a hlavne klímy je jednou z hlavných tém súčasnosti. Spotreba fosílnych palív významne prispieva k zhoršeniu životného prostredia v mestách, kde sa spotrebuje 80% energií. Ruská federácia chce znížiť závislosť na rope a zemnom plyne a do roku 2020 zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energií zo súčasných 0,8% na 2,5%. Táto iniciatíva prispeje k zníženiu emisií CO2 na ruskom území. Jej neoddeliteľnou súčasťou ale musia byť aj strategické plány o nakladaní s energiou na území miest. Bez takýchto strategických plánov nemožno dosiahnuť stabilných dodávok energií pre inštitúcie a občanov.

Priority Európskej únie

Priorita EÚ zvaná „Európa 20-20-20“ je odvodená od legislatívneho balíčka z roku 2008, ktorý bol zameraný na boj proti klimatickým zmenám a na zlepšenie bezpečnosti krajiny do roku 2020 a konkurencieschopnosti v oblasti dodávok energie. Stanovené boli záväzné ciele pre členské krajiny:

 • Znížiť emisií skleníkových plynov o 20%
 • Zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energií (OZE) na celkovej spotrebe v EÚ na 20%
 • Zvýšiť energetickú účinnosť v Európe a dosiahnuť tak úspory v spotrebe primárnej energie o 20%.

Na mesta je vyvíjaný tlak z hľadiska zníženia spotreby energií a emisií CO2. Na území miest sa totiž odohráva hospodárska a spoločenská činnosť obyvateľov a organizácií a mestá sa zo zákona starajú o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich občanov (viac ako 50% emisií CO2 v nich vzniká a zároveň sa v nich 80% všetkej energie spotrebúva). Miestne samosprávy sú najbližšie k občanom, koordinujú a ovplyvňujú vývoj na svojom území: územným plánom, rôznymi rozvojovými plánmi a každodennou správou. A z toho vyplýva poslanie aj povinnosť minimalizovať zaťaženie životného prostredia, šetriť energetickými zdrojmi, zabezpečiť udržateľný rozvoj a zvyšovať kvalitu života.

Prínosy pre mesto:

 • Zavedenie systému vyhodnotenia, monitorovania a plánovania úspor energií a zníženie emisií skleníkových plynov
 • Vytvorenie priaznivého životného prostredia a kvality života prinesie mestu v budúcnosti konkurenčnú výhodu
 • Postupné znižovanie nákladov za energie

image001

 • Koncepčné riešenie prináša úspory nákladov na vykonanie opatrení, pretože tie sú naplánované s ohľadom na začatie vykonávania opatrení pri budove s najväčším efektom na úspory, ktoré následne pomôžu spolufinancovať opatrenia na ďalších budovách.

image002

Spracovanie energetických plánov robíme na základe metodiky SEAP (Sustainable Energy Action Plan) podporované iniciatívou Európskej komisie – Dohovoru primátorov a starostov. Táto metodika je podporovaná na celom území Európskej únie a do iniciatívy Dohovoru primátorov a starostov sa zapojilo takmer 5 300 európskych miest. Táto metodika je ľahko interpretovateľná a dáva jasné informácie o miestnych emisiách CO2, energeticko-finančných úsporách a výsledky sú porovnateľné. Plánovanie úsporných opatrení si vyžaduje vždy individuálny prístup. Spolupracujeme s poprednými odborníkmi z ČVUT v Prahe, ktorý v súčasnosti vyvíja metodiku hodnotenia navrhovaných opatrení a procesných prístupov v riadení.

 • Uznávaná metodika spracovania inventúry energetickej náročnosti Európskou komisiou
 • Spolupráca s odborníkmi z ČVUT v Prahe, Fakultou stavebnou
 • Metodický prístup k hodnoteniu navrhovaných opatrení

Obecný majetok tvoria rádovo percenta spotreby energií na území mesta, je preto vhodné do plánov zahrnúť aj súkromný sektor. Komplexný prístup v riešení energetiky prináša pre mesto úspory nákladov za energiu aj za vykonávané opatrenia. Na základe environmentálne- ekonomického hodnotenia plánovaných úsporných opatrení na strane obecného majetku je možné dosiahnuť úspory nielen tzv. Hard opatreniami (zateplenie, výmena zdrojov vykurovania atď.), ale aj zavedením energetického manažmentu. Ten musí mať jasne definované činnosti a zodpovednosti osôb, ktoré sledujú spotrebu energií, nákladov a kontrolu plnenia plánu. Na základe týchto dát vykonáva operatívne opatrenia vedúce k plneniu stanovených cieľov.

 • Prehľad o spotrebe energií
 • Možnosť sledovania trendov spotreby energií a nákladov
 • Podklady pre plánovanie a plnenie cieľov energetických úspor

KONTAKT
Ing. Ján Mihalečko
00421 918 290 172
mihalecko@ecoten.sk