Smart City – Chytré Mesto

Smart city – Chytré mesto

Koncept Smart city sa snaží maximálne využiť najnovších technológií, predovšetkým informačných, pre ovplyvňovanie kvality života v danom meste takým spôsobom, aby dochádzalo k synergickým efektom medzi rôznymi sektormi (doprava, logistika, bezpečnosť, energetika, správa budov, atď.)

S ohľadom na energetickú náročnosť a kvalitu života občanov. Koncept Smart city sa netýka iba používaných technológií. Kladie si za cieľ napomôcť celkovému hospodárskemu rastu miest a kvalite ich životného prostredia prostredníctvom ich efektívneho fungovania, k čomu patrí aj priaznivé subjektívne vnímanie života v meste jeho občanmi. Využitie moderných technológií v tejto súvislosti je technickým prostriedkom na dosiahnutie hospodárskych cieľov. Z technického a organizačného pohľadu predstavuje koncept Smart City predovšetkým nasledujúce prvky: Inteligentná mobilita, inteligentná energetika a služby, informačné a komunikačné technológie.

Do tohto konceptu spadajú schémy z oblasti:

 • Dopravy: napríklad zdieľanie vozidiel, bicyklov, verejnej dopravy
 • Energií: napríklad koncepty zdieľanej výroby elektrickej energie
 • Verejného priestoru: napríklad zdieľanie investícií a aktivít do spoločných projektov
 • Spoločenskej: napríklad zdieľanie obytného priestoru, stravovania a pod

Je tak možne konštatovať, že koncept chytrého mesta a ekonomiky zdieľania je hnutím vedúcim k decentralizácií politickej i ekonomickej moci, k hospodárnosti a k uvedomelému správaniu voči prostrediu, v ktorom žijeme.

Koncept chytrého mesta je možné rozdeliť na tieto úrovne:

 • Politickú (úroveň riadenia mesta)
 • Spoločenskú (úroveň obyvateľov miesta)
 • Technologickú (úroveň podnikateľskú)

Koncept je možné ďalej rozdeliť podľa oborov:

 • Demografický vývoj a územné plánovanie
 • Ekonomický a ekologický vývoj
 • Energetická koncepcia – elektrárne s podielom občanov
 • Doprava (udržateľná mobilita)
 • Sociálne a kultúrne programy pre občanov

Chytré mesto je možné stručne vymedziť ako:

 • Vizionárske
 • Zamerané na občanov
 • Digitálne
 • Otvorené
 • Kooperatívne

KONTAKT
Ing. Ján Mihalečko
00421 918 290 172
mihalecko@ecoten.sk